Arma Filtre Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İnsan Kaynakları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, firma hissedarlarının, yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin takdir ettiği bir firma olmak, yardımseverliğin ötesinde tüm paydaşlarımıza ve çevreye karşı sorumluluklarımızı tüm kararlarımızda göz önünde bulundurmak; çevre, eğitim, tarih, kültür-sanat, sağlık konularında toplumsal ihtiyaçların çözümüne yönelik programlarda görev almak ve çalışanlarımızın gönüllü katılımını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Politikası

a) İnsan gücü ihtiyacını yapılan işin özelliklerine uygun bir şekilde tespit etmek.
b) İşe alma, yükselme ve işin sona erdirilmesinde liyakat unsurlarına özen göstermek
c) Şartların izin verdiği oranda ve olanaklar dahilinde personele uzun süreli istihdam olanağı sağlamaktır.

İnsan Kaynakları İlkeleri

a)Görevin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, bütün personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gerekli olanakları sağlamak
b) Bütün personelin maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, sosyal haklar ve iş güvenliği konularında tüm personele eşit ve adil davranmak,
c) Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek,
d) Personeli işine özendirmek, çalışma isteğini bilgi ve görgüsünü arttırmak, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.
e) Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak, bunun için gerekli haberleşme yöntemlerini ve öneri sistemini geliştirmek.
f) Personele, yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve güvenli iş koşulları sağlamak.
g) Üst görev yerlerine şirketin kendi bünyesi içinden eleman yetiştirmeye özen göstermek.
h) Personelin düzenli çalışmasını, görevini özenle yapmasını, işyeri kuralları ile uyum içinde olmasını sağlamak.
ı) Personelin ücretlerini nesnel ölçüler içinde iş değerlendirme sistemi ile belirlemek

Eşitlik İlkesi

İşe alırken veya çalışan personelin iş ilişkisinde; dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb. sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

Çocuk işçi ve genç işçi çalıştırılması

Arma Filtre iş yerlerinde 15 yaşından küçük çocuk işçi, 18 yaşından küçük genç işçi çalıştırılamaz.

İşe Alım Süreci

- Firmamıza iş başvurusu yapmak serbestir. Başvuruda bulunmak isteyen herkes firmamızın başvuru formunu doldurarak, mail yada faks aracılığıyla cv göndererek firmamıza başvuruda bulunabilir.
- Firmaya yapılan başvurulardan insan kaynakları bölümünde özgeçmiş havuzu oluşturulur. Eleman ihtiyacı olduğunda bu havuzdan yararlanılır.
- En üst kademeden en alt kademeye kadar görevlerle ilgili yetki ve sorumluluklar Organizasyon El Kitabında Belirlenmiştir.
- Eleman ihtiyacı olan bölüm kaç elemana ihtiyaç duyduğunu eleman talep formunu doldurarak insan kaynaklarına bildirir.
- Eleman talebi onaylandıktan sonra özgeçmiş havuzu gözden geçirilir ve istenilen kriterlere uygun kişiler mülakat için firmaya davet edilir.
- Mülakat için gelen kişiler ilk önce insan kaynakları ile görüşür. Kişinin genel bilgisi ve kişisel özelliklerinin uygunluğuna bakılır.
- İnsan kaynakları tarafından mülakatı olumlu geçen kişiler eleman ihtiyacı olan bölüm yöneticileri ile görüştürülür. Çalışacağı bölümde iş ile ilgili bilgi ve fiziksel özellikleri itibariyle işe yatkınlığı ölçülür.
- Görüşmeler neticesinde adayın işe, işin adaya ve adayın beklentilerine cevap verip vermeyeceği tespit edilir.
- İşe alınmasına karar verilen adaylar sicil dosyası için gerekli belgeleri hazırlar, işe başlamadan sigorta girişi yapılır.
- İşe her başlayan elemana mutlaka oryantasyon eğitimi verilir.
- Oryantasyon eğitiminde şirketin kalite, çevre, iş güvenliği politikaları, iş disiplini, çalışacağı bölüme ait bilgiler ile çalışanların şirket içersindeki hak ve sorumlulukları öğretilir.
- Oryantasyon eğitimi tamamlanan personel ADAY İŞÇİ olarak işe başlar.
- Adaylık dönemi 3 aydır. 3 ay boyunca her ay aday değerlendirmesi yapılır.Aday değerlendirmesi 20 kriter üzerinden yapılır. 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. 60 puandan aşağı alanların durumu kendilerine tebliğ edilir ve iyileştirmeleri istenir.
- 3 ay aday değerlendirme sonucu uygun olan aday işçi 3 ayın sonunda kadroya geçmiş olur.

Görev Değişikliği ve Yükselme

Çalışanların şirket içerisindeki görev değişikliklerinde ve bir üst göreve atanmalarında da yeni görev için oryantasyon eğitimi verilir. Yükselmelerde de 3 ay adaylık dönemi gözetilir.

Performans Değerlendirme

- Tüm çalışanlara yılda bir kez Aralık ayında performans değerlendirmesi yapılır.
- Performans değerlendirmesi 20 kriter ve100 Puan üzerinden yapılır.
- Performans değerlendirmesinde; kişi önce kendini değerlendirir. Daha sonra amiri kişiyi değerlendirir.
- Çıkan sonuçlar arasında 20 puan veya tek soruda 3 puan fark varsa yüz yüze görüşerek eksikler taraflara bildirilir.

Eğitim

Eğitim firmamızda sürekli yapılan bir faaliyettir.

Eğitimler;
- Oryantasyon eğitimi
- Yenileme eğitimi
- Geliştirme eğitimi
olarak sınıflandırılmış olup, iç eğitim veya dış eğitim yoluyla geçekleştirilmektedir.

Eğitim ihtiyacının tespiti

Şirket personelinin eğitim ihtiyacı; görev tanımlarında belirtilen yetkinliklere göre çalışanın bağlı bulunduğu amiri tarafından tespit edilir. Bölüm amirlerince tespit edilen eğitim ihtiyaçları insan kaynaklarında toplanır. İnsan Kaynakları tarafından yıllık eğitim planı hazırlanır ve eğitimler bu plan dahilinde gerçekleştirilir.

Bireysel Öneri Sistemi

Şirketimizde; mamullerimizin kalitesini yükseltmek, daha verimli ve hatasız üretim yapmak, maliyetleri düşürmek, çalışma ortamımızı iyileştirmek, çevre kirliliğini önlemek ve iş güvenliğini arttırmak amacı ile çalışanlarımızın fikir ve düşüncelerinden yararlanmak için bireysel öneri sistemi kurulmuştur. Uygulamaya değer bulunan öneriler çeşitli yöntemler ile değerlendirilerek ödüllendirilir.

İyileştirme Çemberleri

Çalışanlarımızdan; proseslerimizdeki sürekli iyileştirmenin sağlanması ve Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılması, ekip çalışmasının gerektirdiği konularda 3 – 8 kişilik ekipler kurularak çember çalışması oluşturulmaktadır. Çember çalışmalarından faydalı görülenler uygulamaya alınmakta ve bu uygulamalar çeşitli yöntemler ile değerlendirilerek ödüllendirme yapılmaktadır.

Staj

Firmamızda;
- Meslek liselerinin;metal, torna tesviye, makine, elektrik vb bölümlerde okuyan staj zorunluluğu olan öğrencilerine,
- Yaz dönemlerinde; üniversitelerin endüstri veya makine mühendisliği bölümünde okuyan staj zorunluluğu olan öğrencilerine,
Kontenjan dahilinde staj imkanı sunulmaktadır.

Burs

Tespit edilen kontenjan dahilinde, Sakarya Üniversitesi Yönetimi tarafından teklif edilen Endüstri, Makine veya Matalurji Mühendisliği bölümlerinde okuyan not ortalaması 2,6 üzerinde olan öğrencilere burs verilmektedir.