İHALE DETAYI

İLAN AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İhale Tarihi ve Saati: 06 Eylül 2019 Cuma Saat : 14:30

Dosya No: ILN01040043

İhaleyi Açan : AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SAKARYA)

İçerik :

İLAN

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


MADDE –1: İhalenin Konusu İşin Niteliği Ve Miktarı:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesinde aşağıda 4. madde de tapu kayıtları yazılı taşınmazların ihale suretiyle satılması işidir.

MADDE –2: Şartname ve Eklerinin Nerede ve Hangi Şartlarda Alınacağı:

İhale Şartname ve ekleri Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 4. madde de belirtilen 1 ve 3 sıra nolu taşınmazlar için

125,00-TL, 2 ve 4 sıra nolu taşınmazlar için 190,00 -TL bedel karşılığında temin edilebilir.

MADDE –3: İhalenin Nerede, Hangi Usulle Yapılacağı:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE –4: Muhammen Bedel, Geçici Teminat, İhale Tarihi Ve İhale Saati:
S.NİliİlçeMahalleMevkiAda/ParselNitelikYüzölçümüM²Muhammen Bedeli TLGeçici Teminat Bedeli TL (%3)İhale Tarihiİhale Saati1SakaryaAkyazıKabakulakGölcük110/120Tarla972,50m²23.340,00-TL700,20-TL06.09.201914:302SakaryaAkyazıSalihiyeKızılbayır110/82Tarla1.960,84m²147.063,00-TL4.411,89-TL06.09.201914:403SakaryaAkyazıSalihiyeKızılbayır111/14Tarla1.280,73m²89.651,10-TL2.689,53-TL06.09.201914:504SakaryaAkyazıEskibedilDere Arası-/86Tarla3.960,00m²158.400,00-TL4.752,00-TL06.09.201915:10


KDV Kanunun 17. Maddesinin 4-p bendine göre Tarla satışlarımız KDV’ den muaftır.MADDE –5: İsteklilerde Aranılan Belgeler:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 06.09.2019 saat 14.00’e kadar Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişiler:
 1. Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Nüfus Kayıt Örneği
 3. İkametgâh belgesi
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”
Tüzel Kişiler:
 1. Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri
 3. Vekâleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 7. Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”


İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLEREDiğer İhaleler

İhale Şehir Tarih