İHALE DETAYI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2019 Salı Saat : 09:30

Dosya No: 2019/ 12

İhaleyi Açan : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi

İhale Yeri : T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi
Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2019/ 12

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi, kıymeti ve evsafı.

TAPU KAYDI : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Hacı Bayramlar Mevki, 619 Ada, 6 parselde kayıtlı olan arsa niteliğindeki gayrimenkul 1/2 hisseli arsa vasfındaki taşınmazdır.

GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, Salim Sk. No:85. adresinde kaindir.

İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ : Adapazarı Belediyesinden alınan şifahi bilgiye ve 12/01/2015 tarih, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına göre taşınmazın konumlu olduğu parsel Konut Alanı lejantında yapılaşmaya müsaadeli olup, Ayrık Nizamda 3 Kat, ön bahçeden 5 metre, yan ve arka bahçeden 3’er metre çekme mesafesinde, Emsal: 1.05, Hmax: 10.00 metre şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir. Ayrıca parselin yol cephesinden terk alanının olduğu, terk sonrası temiz parsel alanının ~ 346 m2 olduğu öğrenilmiştir.

• İmar biriminde görevli memurdan alınan şifahi bilgiye göre taşınmazın konumlu olduğu parselin herhangi bir kentsel dönüşüm projesi ve riskli alan sınırları içerisinde kalmadığı öğrenilmiştir.

ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında Mevcuttur.

İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT : MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI


MEVKİADAparselYÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDEL%7,5TEMİNAT TUTARIlk Satış 24.09.2019-

2. Satış 01.10.2019 Tarih ve saatte yapılacakSatışı yapılacak Bağımsız BölümHacı Bayramlar6196346m²

1/2 hissesi195.000,0014.625,00 TL09:30 - ila- 09:45

09:30 - ila- 09:45


-SATIŞ ŞARTLARI : 1 – Birinci açık arttırma 24/09/2019 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale satış salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrimenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 01/10/2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)

3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları ,zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı,işgal,hasar,hisse,imar,iskan,konum,alan ,tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.

13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/ 12 sayılı dosya numarası ile www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih