İHALE DETAYI

2 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İHALESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Tarihi ve Saati: 10 Eylül 2019 Salı Saat : 10:30

Dosya No: 2019/384299

İhaleyi Açan : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Yeri : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI (SAKARYA)

İçerik :2 KISIM KİT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI İHALESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAKARYA ÜNİV. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2 Kısım Kit Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası:2019/384299


1-İdarenina) Adresi:Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 MERKEZ ADAPAZARI/SAKARYAb) Telefon ve faks numarası:2644445400 - 2642756740c) Elektronik Posta Adresi:seahihale@gmail.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2 Kısım 10 Kalem Kit Karşılığı Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri:Sakarya Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesic) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193 54100 MERKEZ - ADAPAZARI / SAKARYAb) Tarihi ve saati:10.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince Tıbbi Cihaz Satış ruhsatını sunacaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:)İstekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “................marka....................................cihazı/sistemi ve....................marka kitleri, reaktifleri teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren yüklenicinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişiler tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.

b) Cihaz ile ilgili tüm orijinal dokümanlar ve kılavuzları teklif ile birlikte verilecektir.c) Kit veya sarf karşılığı kullanılmak üzere teklif edilecek cihazlar 10 (on) yaşını geçmeyecek, cihazların yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Ayrıca sözleşme süresi sonunda cihaz yaşının 10 yılı geçmemesi gerekmektedir. Sıfır cihaz verilecekse taahhüt verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih