İHALE DETAYI

İ L A N SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 14:30

Dosya No: ILN01032797

İhaleyi Açan : SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SAKARYA)

İçerik :

İ L A N

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN


1-Belediye Encümeninin 25.07.2019 tarih ve 261 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 18 Nisan caddesi No:2’de kayıtlı bulunan yaklaşık 17 m2 alanlı işyeri 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.30’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale, Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.
3-Kiraya verilecek işyerinin aylık muhammen kira bedeli 550,00 TL.(Beş yüz elli Türk lirası)
4-Geçici teminat miktarı 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı 600,00 TL.’dır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak, belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;
5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Bu belgelerin olmaması halinde, sözleşme imzalamadan önce bu belgeleri yaptırıp Belediyemize ibraz etmek zorundadır.) , nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.
6-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 200,00 TL.sı karşılığında temin

edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.
7-Kira bedelleri ilk yıl 12 aylık kira peşin ödenecek, takip eden yıllar tüfe oranın da artırılarak bulunacak kira miktarı yıllık dönemler halinde peşin olarak, Belediye veznesine veya banka hesabına ödenmek zorundadır.
8-İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 22.08.2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
9-İhaleye ilişkin her türlü harç, pul vs. masraflar istekliye aittir. İhaleye katılacak firma ve şahısların Belediyemize borçlarının bulunmadığını ibraz etmesi gerekmektedir.
10-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.
13-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.