İHALE DETAYI

SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN TABLO SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

İhale Tarihi ve Saati: 27 Ağustos 2019 Salı Saat : 12:00

Dosya No: ILN01033781

İhaleyi Açan : SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :


SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANTABLO SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALSIRA

NOTAŞINMAZ NOİLÇE-

MAHALLECİNSİPAFTA

NOADA

NOPARSEL

NOYÜZÖLÇÜMÜ

(m²)HAZİNE HİSSE

ORANIHAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)İMAR

DURUMUTAHMİNİ

SATIŞ BEDELİ

(TL)GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)İHALE TARİHİ

VE SAATİ154110100019Sapanca - GazipaşaBahçe307049.560,00Tam9.560,00Sosyo-Kültürel Tesis Alanı+ Sağlık Tesis Alanı+Yol5.444.420,00544.442,0027.08.201912:00


1- TABLO I de belirtilen 1 adet taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatte, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3- İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/ Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde bedelsiz olarak görülebilir.

4- Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

8- İhale ilanı; www.sakarya.csb.gov.tr , Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Tel: 0 (264) 251 35 88

İlan olunur.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih