İHALE DETAYI

KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi ve Saati: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Saat : 14:30

Dosya No: 2019/364003

İhaleyi Açan : TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI (SAKARYA)

İçerik :

KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası:2019/3640031-İdarenina) Adresi:MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/SAKARYAb) Telefon ve faks numarası:2642751660 - 2642751679c) Elektronik Posta Adresi:satinalma@tuvasas.com.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:TOPLAM: 34 KALEM - KORUYUCU İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri:TÜVASAŞ / ADAPAZARIc) Teslim tarihi:MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYAb) Tarihi ve saati:28.08.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1.4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:- MALZEME LİSTESİNİN 2. KALEMİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.8. MADDESİ KAPSAMINDA, TS EN ISO 11612 VE TS EN 1149-2 KALİTE STANDART SERTİFİKALARINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 3. VE 4. KALEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.9.1. MADDESİ KAPSAMINDA, TS 560 EN 166 KALİTE STANDARTINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 10. KALEMİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.2.2. MADDESİ KAPSAMINDA, TS EN812 KALİTE STANDARTINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 18.,19. VE 20. KALEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.7. MADDESİ KAPSAMINDA, TS EN ISO 13982-1, TS EN ISO 13034+A1 VE TS EN 1149-1 KALİTE STANDARTLARINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 21. KALEMİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.10.1. MADDESİ KAPSAMINDA, TS EN352-1 KALİTE STANDARTINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 22. KALEMİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.10.2. MADDESİ KAPSAMINDA, TS EN352-2 KALİTE STANDARTINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

- MALZEME LİSTESİNİN 25. KALEMİ İLE İLGİLİ OLARAK; 42.134 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN 2.2.2. MADDESİ KAPSAMINDA, TS 5560 EN 166 KALİTE STANDARTINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:MALZEME LİSTESİNDE NUMUNEYE GÖRE ALINMASI PLANLANAN KALEMLER İLE İLGİLİ OLARAK;

- İSTEKLİLER, TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERE AİT NUMUNELERİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE SUNACAKLARDIR.

-NUMUNEYE GÖRE ALINMASI PLANLANAN MALZEMELERE AİT ÖRNEK NUMUNELER TÜVASAŞ İŞ YERİNDE GÖRÜLEBİLİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih
T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/10444 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 28.10.2019 - 14:10
T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/108 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 28.10.2019 - 14:30
HENDEK İCRA DAİRESİ 2018/265 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ) SAKARYA 28.10.2019 - 15:00
T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2019/97 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ) SAKARYA 30.10.2019 - 15:00
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI (T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi) SAKARYA 31.10.2019 - 09:30
T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/242 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 31.10.2019 - 14:30
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2016/7104 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 04.11.2019 - 11:30
T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2018/860 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. KARASU İCRA DAİRESİ) SAKARYA 05.11.2019 - 10:30
T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2019/329 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. KARASU İCRA DAİRESİ) SAKARYA 05.11.2019 - 14:30
T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ 2017/7866 ESAS (T.C. SAKARYA 3. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 06.11.2019 - 14:30
T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2019/131 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. KARASU İCRA DAİRESİ) SAKARYA 07.11.2019 - 10:30
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/241 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 07.11.2019 - 11:30
T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2019/301 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. KARASU İCRA DAİRESİ) SAKARYA 07.11.2019 - 14:30
T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/220 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 19.11.2019 - 14:30
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ 2019/278 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 22.11.2019 - 11:00
T.C. SAKARYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/26 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU) SAKARYA 26.11.2019 - 14:00
T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ 2019/3633 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ) SAKARYA 27.11.2019 - 14:30
T.C. KARASU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/18 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI (T.C. KARASU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU) SAKARYA 10.12.2019 - 14:00