İHALE DETAYI

İLAN KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale Tarihi ve Saati: 05 Eylül 2019 Perşembe Saat : 14:00

Dosya No: ILN01033299

İhaleyi Açan : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Yeri : KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI (SAKARYA)

İçerik :

İLAN

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Nitelikleri, Kıymet Takdir Komisyonu Fiyatları tespit edilen taşınmazlar aşağıda sunulan Muhammen Bedel ve Geçici Teminat tutarları ile 05.09.2019 tarih ve saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık ihale usulü (artırma) yoluyla kiraya verilecektir.

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİSıraMahallePaftaAdaParselYüzölçümüBağımsız BölümNitelikPlandaki FonksiyonuKıymet Takdir Bedeli TL.(Yıllık Kiralama)1Yuvalıdere15721459,331 noluİşyeri

(43,00 m²)Kentsel Yerleşme Alanı2.400,002Yuvalıdere15722 noluİşyeri

(13,00 m²)Kentsel Yerleşme Alanı1.200,003Yuvalıdere15724 noluİşyeri

(31,00 m²)Kentsel Yerleşme Alanı1.800,004Yuvalıdere15725 noluKonut

(118,00 m²)Kentsel Yerleşme Alanı2.400,005Subatağı11-----340500,001 noluİşyeri

(57,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı3.000,006Subatağı11------3402 noluİşyeri

(18,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı1.200,007Manavpınarı1125375,761 noluİşyeri

(29,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı2.100,008Manavpınarı11252 noluİşyeri

(104,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı3.600,009Kızılcık13-----1931940,001 noluİşyeri

(43,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı2.400,0010Kızılcık13-----1932 noluİşyeri

(20,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı1.200,0011Kızılcık13-----1933 noluİşyeri

(23,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı1.200,0012Kızılcık13-----1934 noluİşyeri

(96,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı4.200,0013Kızılcık13-----1935 noluİşyeri

(36,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı1.500,0014Adatepe8-----4952 noluİşyeri

(125,00 m²)Kırsal Yerleşme Alanı6.000,0015Ardıçbeli1-----110501,00----ArsaKırsal Yerleşme Alanı2.000,0016Kuyumcullu44----1244287,00----Yol FazlasıKırsal Yerleşme Alanı1.000,0017Yenimahalle112791-A159,00----ArsaPlansız46.000,00Yenimahalle112791-B102,00-----ArsaPlansız29.500,00Yenimahalle112791-C115,00-----ArsaPlansız33.000,00


  1. İhalenin Yeri, Karasu Belediye Başkanlığı


  1. Günü ve Saati : İhale, Belediye Encümenince 05.09.2019 tarih ve saat 14.00 de İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:11 adresinde Karasu Belediyesi Hizmet Binasında yer alan Meclis Salonunda kiralama ihalesi yapılacaktır.


  1. KİRA ŞARTLARI VE USULÜ
a) Kiralama; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü (artırma) yoluyla kiralanacaktır.

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamayacaklardır.

c) Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

d) İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.a. Tebligat için adres beyanı

b. Nüfus cüzdanı örneği

c. İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

d. Vekâleten girecekler için vekâletname (noter onaylı)

e. Şirket olarak katılacaklar için ;

e-1 Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

e-2 Ticaret odası sicil kaydı

e-3 İmza Sirküleri (noter onaylı)

e-4 Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

f. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

g. Geçici teminat makbuzu.

h. Şartname alındı makbuzu.

i. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

4-2886 sayılı kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar

ihaleye katılırlar.

5- % 3 Geçici teminat bedelini ihale tarih ve saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.

6-İhaleye katılacak tüm isteklilerin yukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve

eklerini, çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.

7-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

8-İstekliler; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte 05.09.2019 tarih ve saat 14.00 de ihale günü İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:11 adresinde Karasu Belediyesi Hizmet Binasında yer alan Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9-İhaleye katılmak isteyenler 100,00-TL şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gelir Servisi veznesine yatırarak, Belediye “Borcu Yoktur” belgesi aldıktan sonra ihale şartnamesini Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler.Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih