İHALE DETAYI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Tarihi ve Saati: 19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat : 09:30

Dosya No: 2019/360749

İhaleyi Açan : ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Yeri : ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI (SAKARYA)

İçerik :

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARİFİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Arifiye İlçesi Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında Özel Eğitim Taşıma İşi İhalesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası:2019/360749
1-İdarenin


a) Adresi:ARİFBEY MAHALLESİ- ŞEHİT MUSTAFA SEZER CADDESİ KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI B BLOK NO: 2 54580 ARİFİYE ARİFİYE/SAKARYAb) Telefon ve faks numarası:2642293996 - 2642293945c) Elektronik Posta Adresi:arifiye54@meb.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:2019/2020 Özel Eğitim Taşıması Kapsamında 42 Öğrenci 20 Velinin Toplam 62 Kişinin Belirtilen Güzergahlardan Rehber Personel Dahil 3 Araçla 180 Gün 3 (Üç) Merkezi Okula Taşınması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:ARİFBEY MAHALLESİ- ŞEHİT MUSTAFA SEZER CADDESİ KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI B BLOK NO: 2 54580 ARİFİYE - ARİFİYE / SAKARYAc) Süresi:İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ARİFBEY MAHALLESİ- ŞEHİT MUSTAFA SEZER CADDESİ KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI B BLOK NO: 2 54580 ARİFİYE - ARİFİYE / SAKARYAb) Tarihi ve saati:19.08.2019 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:İsteklilerin teklif sunabilmeleri için kendi namına (şahsına) veya tüzel kişiliğine ait en az 1 öz malı (aracı) olması gerekmekte olup, kendi namına

(şahsına) veya tüzel kişiliğine ait aracın;

Araç ruhsatı,

Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası aslı veya noter tasdikli sureti.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Sigortası Poliçesi aslı veya noter tasdikli sureti.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci taşıma servis hizmetleri ayrı ayrı veya müştereken benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ARİFİYE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

1 Büyükdere-Yukarı Kirazca- Açmalar-Neviye Mahallesinden ARİFİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜZEYİR GARİH ORTAOKULU NEVİYE İLKOKULU na taşınması işi adet 22 2 Çınardibi-Kemaliye- Çaybaşı Fuadiye-Mollaköy-Aşağıkirazca ARİFİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜZEYİR GARİH ORTAOKULU NEVİYE İLKOKULU na taşınması işi adet 23 3 Sakarya Mah.-Hanlıköy-Arifbey-Fatih Mah ARİFİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÜZEYİR GARİH ORTAOKULU NEVİYE İLKOKULU na taşınması işi adet 12 Okas Kodu Okas Açıklaması 60170000 Yolcu taşıma araçlarının sürücüsü ile kiralanmasıDiğer İhaleler

İhale Şehir Tarih