İHALE DETAYI

T.C. KARASU İCRA DAİRESİ 2017/893 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 22 Ağustos 2019 Perşembe Saat : 10:00

Dosya No: 2017/893 TLMT.

İhaleyi Açan : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. KARASU İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :

T.C.

KARASU İCRA DAİRESİ

2017/893 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya Karasu ilçesi Kurudere Kıran mah. Yatakyeri mevkii, 324 Ada, 23 parselde tapuda bahçe nitelikli kayıtlı taşınmazın tamamı. Taşınmaz güney yönünden stabilize kadastral yola cephesi bulunmakta, etrafı ağaç kazık üzeri tel ile çevrili, yüksek rakımlı bölgede, topografik olarak engebeli %2-6 eğimli, killi tınlı toprak yapısında, derin profilli, verim gücü orta düzeyde, drenaj ve tuzluluk problemi bulunmamakta, yıllık ortalama bol yağış alan bölgede, 4. sınıf tarım arazisi niteliğinde, hali hazırda üzerinde sıra düzen dikilmiş, bakımlı, yetişkin, gençlik budaması yapılmış, verim çağında kapama fındık bahçesi bulunmakta, tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Meskun mahal ve kamu hizmetlerine yakın, kamu hizmetlerinden yararlanmamakta, kuşbakışı olarak batı yönünde en yakın meskun mahalle 150 metre ve mahalle merkezine 800 metre, kuzey yönünde Karasu şehir merkezine 13 km mesafededir.

Adresi Kurudere/Kıranmah. Yatakyeri Mevkii, 324 ada, 23 parsel Karasu 

Yüzölçümü 14.084,67 m2

İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanı dışında 1/25000 ölçekli nazım imar planında “orman alanı’ içinde kalmakta,

Kıymeti 563.386,80 TL KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler "Tamamen ve Münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiz ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının tahsil Usulü hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tar tahahhuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerinde taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.Şerhi mevcut olup, bu şerh ile satılacaktır.

1. Satış Günü 22/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü 24/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu (belediye meclisi salonu) Karasu/Sakarya

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/893 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.