İHALE DETAYI

T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ 2018/494 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 20 Ağustos 2019 Salı Saat : 14:20

Dosya No: 2018/494 ESAS

İhaleyi Açan : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ

İhale Yeri : T.C. HENDEK İCRA DAİRESİ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

HENDEK

İCRA DAİRESİ


2018/494 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri TaşınmazSakarya ili Hendek ilçesiMahmutbey mahallesi89 ada 41 parseldekaindir.Hendek1/1000ölçekli uygulama imar planındaemsal : 1.05 H:10 m ayrık nizam konut alanındakalmıştır. Taşınmazın yüzölçümü 253.73 m² tek katlı betonarme ev ve bahçe vasıflıdır.Tam hisselidir.Yusuf kızı Şefika ÖZBEREKET adına kayıtlıdır. Taşınmazın arazi değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsaller konum,büyüklük,fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış gayrimenkul satış ilanları incelenmiş emlak komisyonculuğu yapanlarla görüşülerek taşınmaz alım satım rayiçleri göz önüne alınarak piyasa değerleri araştırılmış piyasa birim değeri tespit edilmiştir. Taşınmazın konumu yol,su,elektrikve telefon hizmetlerinden faydalanıyor olması nedeni il etaşınmazın 1 m² sinin değeri 400,00 TL dir.253,73 m² x 400,00 TL =101.492,00 TL dir.Taşınmaz üzerinde 1 adet10 yaşlarındaüzüm asması, 1 adet 8 yaşlarındaincir ağacı değerleri ; fidan, bakım, ilaçlamaveodun değerleridikkate alınmıştır.İncir ağacı 200 TL +üzüm ağacı 250TLtoplam 450 TLtaşınmaz üzerindetaban alanı yaklaşık 120 m² olantapuda tek katlı betonarmeevvasıflı olmasına rağmen yerinde3 katlıve her katında3 odasalon mutfaktuvalet banyohol vebalkondan oluşanteşkil birdaire olan çatısı yapılı cepheleriboyalıkapı ve pencereleritakılı yapı olduğu tespit edilmiştir.Yapıın değeri130 m² x 3 x 800 TL / m² x 0,75 = 234.000,00 TL dir. 101.492,00 TL + 450,00 TL + 234.000,00TL = 335.942,00 TL dir.

İmar Durumu : ilanda açıkca mevcuttur

Kıymeti 335.942,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü 20/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ HENDEK SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Sakarya ili Hendek ilçesiBaşpınar Mahallesi143 Ada 1 numaralı Parsel 160 m² bahçeli ahşap evvasıflıdır.Tam hisseli borçlu Yusuf kızı Şefika ÖZBEREKETadına kayıtlıdır. Hendek 1/1000 ölçeklirevizyonuygulama imar planındaemsal: 1.05 yençok10 metrekonut alanında olduğu bildirilmiştir.Taşınmazın arazi değerinintespitinde emsalkarşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Emsaller konum,büyüklük,fiziksel özellik ve imar durumu gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış gayrimenkul satış ilanları incelenmişemlak komisyonculuğu yapanlarlagörüşülerektaşınmaz alımsatım rayiçleri göz önüne alınarakpiyasa değerleri araştırılmış piyasa birim değeri tespit edilmiştir.Dava konusu taşınmazşehir merkezine500 metre mesafedeolması konumu yol, su, elektrik ve telefonhizmetlerinden faydalanıyor olmasıve emsalarsa değerleri nedeniyle160 m² yerin serbest piyasa satış 1m²değeri500,00 TLtespit edilmiştir.160m² x 500,00 TL =80.000,00TL dir.Taşınmaz üzerindeekonomikdeğere sahip 10-15 yaşlarında1 adetmaltaeriği ağacı bulunduğu tespit edilmiştir.Taşınmazlar içerisinde bulunanekonomik değere sahip olmayan ve verim özelliğinde olmayan süs bitkilerimeyveli-meyvesiz ağaçlar ve ağaççıklar değerlendirilmeyealınmamıştır.1 adetmalta eriği ağacınındeğeri 125,00 TL dir,yine taşınmaz üzerindetaban alanıyaklaşık100 m²2 katlıahşap her katında bir daire olan her daire2 odat, salon,tuvalet,banyo, mutfak hol ve balkondanteşkilçatısıyapılı, cepheleriboyalıkapıve pencereleritakılı 4 cepheliolduğu görülmüştür.taşınmazdaki yıpranmave eksikliklerden kalan orandadüşünüldüğü zaman100 m² x2 x800 TL /m² x 0,60 = 96.000 TL yapının değeri= 96.000,00 TL + Arsa payı = 80.000,00 TL +Zirai değeri125TL toplam taşınmazın değeri176.125,00 TL dir.

İmar Durumu : ilanda açıkca mevcuttur

Kıymeti 176.125,00 TL

KDV Oranı %18

Kaydındaki Şerhler tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü 20/08/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü 16/09/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : HENDEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ HENDEK SAKARYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/494 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/06/2019


(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.