İHALE DETAYI

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

İhale Tarihi ve Saati: 18 Haziran 2019 Salı Saat : 10:30

Dosya No: 2018/ 24

İhaleyi Açan : SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Yeri : SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (SAKARYA)

İçerik :T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Adapazarı Sosyal Güvenlik Merkezi


Sayı : 98393080-206.16.04.02-E.3933066 11/03/2019

Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI D. NO : 2018/ 24

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi, kıymeti ve evsafı.

TAPU KAYDI :Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mah., Köyiçi Mevki 4413 parsel Arsa niteliğindeki 1 adet tam hisseli gayrimenkul taşınmazdır.

GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mah., Köyiçi Mevkii 4413 parsel Arsa adresinde kaindir.

İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Söğütlü Belediyesi İmar Müdürlüğünde yer alan imar paftası üzerinde konu mülkün bulunduğu parselin konumu teyit edilmiştir. Söğütlü Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre: Ayrık nizam - 3 katlı, Taks: 0.35, Kaks: 1.05, Hmax: 10.00 m, çekme mesafeleri plan notları dahilinde “Konut Alanı” içerisinde kaldığı bilgisi alınmıştır.

Değerleme konusu, 258,44 m² parsel üzerinde, betonarme karkas sistemde, bitişik nizamda, zemin kat + 1.normal katlı olacak şekilde toplam 2 katlı olarak inşa edilmiş tek blok bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre, Zemin katta; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet duş, 1 adet wc ve 1 adet zemin terası plan tertibinden brüt ~ 135 m2 alanlı, 1.Normal katta; antre, salon, mutfak, 3 adet. oda, 1 adet banyo, 1 adet duş, 1 adet wc ve 1 adet zemin terası plan tertibinden brüt ~ 135 m2 alanlı olup yapı toplamda brüt ~ 270 m2 kapalı alanlıdır. Söz konusu yapıda onaylı mimari projesine göre zemin kat ve 1.normal katta yer alan 2 adet daire hacmi bulunmaktadır. Taşınmazın ekspertiz işlemi sırasında tarafımıza yardımcı olacak kimse olmaması sebebiyle ekspertiz işlemi uzaktan inceleme yoluyla dışarıdan yapılmıştır. Bu sebeple parsel üzerinde bulunan 2 katlı müstakil konut binanın projesi ile uyumlu olup olmadığı tespit edilememiştir. Binada tek giriş bulunmakta olup bina girişi zemin kat seviyesinden ve kuzey istikametinden verilmiştir. Söz konusu binanın giriş kapısı ferforje demir doğrama kapı şeklinde, dış cephesi kum sıva üzeri akrilik dış cephe boyasıyla boyalıdır. Taşınmazın çatısı ahşap çatı üzeri kiremit malzeme ile örtülü olup pencere doğramaları PVC malzemeli ve camları çift camlıdır. ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında mevcuttur.

İHALENİN YAPILACAĞI YER GÜN VE SAAT: MUHAMMEN BEDELLERİ VE TEMİNAT TUTARLARI


MEVKİADAparselYÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDEL%7,5 TEMİNAT TUTARI1.Satış 18.06.2019-

2.Satış 25.06.2019 Tarih ve saatteSatışı yapılacak Bağımsız BölümKöyiçi Köyü---4413258,44m²300.000,00TL22.500,00TL10:30 ila 10:45

10:30 ila 10:4502SATIŞ ŞARTLARI :


1 – Birinci açık arttırma 18/06/2019 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

1- Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrimenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’ i ile takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 25/06/2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur.(Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)

3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV(kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir)ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198.Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10 – Satış İlanında dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

12 - İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip, tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.

13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2018/24 sayılı dosya numarası ile’ www.sgk.gov.tr ‘adresindeki Satış İlanları bölümünden ulaşabilirler ve Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.


Diğer İhaleler

İhale Şehir Tarih